Skip to main content
75 Years of Porsche
Officially approved Porsche Club 295

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

Biedrības nosaukums ir “Latvijas Porsche klubs” (turpmāk tekstā -Biedrība). Starptautiskajās attiecībās lieto kluba nosaukuma tulkojumu angļu valodā "Porsche Club Latvia".

2.nodaļa. Biedrības mērķi.

2.1.Biedrības mērķi ir:

2.1.1.apvienot Porsche automašīnu īpašniekus, lietotājus un atbalstītājus kopīgu atpūtas pasākumu organizēšanai, ar nosacījumu, ka šādos pasākumos un aktivitātēs drīkst piedalīties tikai ar Porsche automašīnām;

2.1.2.veicināt brīvu informācijas apmaiņu starp biedrības biedriem;

2.1.3.informēt biedrības biedrus par jaunumiem un notikumiem, kas saistās ar Porsche automašīnām;

2.1.4.piedalīties tematiskās izstādēs un informatīvajos pasākumos;

2.1.5.cieši sadarboties ar specializētajiem auto tirgotājiem un autoservisiem;

2.1.6.izplatīt informāciju par Porsche automašīnām;

2.1.7.veicināt sadarbību ar citu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties to rīkotajos pasākumos;

2.1.8.saglabāt no iznīcības antīkas un retas Porsche automašīnas un sniegt konsultācijas to restaurēšanā;

2.1.9.sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz labdarību, kultūras atbalstīšanu, veselības veicināšanu, sporta atbalstīšanu.

2.2.Biedrībai ir tiesības papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu biedrības mērķus. Biedrības ienākumus drīkst izmantot vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai. Peļņu, kas gūta no biedrības veiktās saimnieciskās darbības, nedrīkst sadalīt starp biedrības biedriem.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1.Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedrības biedri.

4.1.Par Biedrības biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kura atzīst un respektē biedrības darbības mērķus, kā arī atbilst šajos statūtos minētajām prasībām, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un iemaksājot iestāšanās biedra naudu, kā arī ikgadējo biedra naudu.

4.2.Biedrības biedri apņemas neveikt šādas darbības:

4.2.1.tirgot un pārdot Porsche automašīnas;

4.2.2.tirgot un pārdot Porsche (automašīnu) aksesuārus.

4.3.Biedrības biedriem ir aizliegts izmantot Biedrību personiska vai komerciāla labuma gūšanai.

5.nodaļa. Biedrības biedru kandidāti.

5.1.Par Biedrības biedra kandidātu var kļūt rīcībspējīga fiziska persona, kura plāno iegādāties Porsche automašīnu, bet kurai tā vēl nepieder.

5.2.Biedrības biedra kandidāts var tikt ievēlēts uz laiku ne ilgāku kā 6 (seši) mēneši.

5.3.Biedrības biedra kandidātus ievēl valde.

5.4.Biedrības biedra kandidātam ir tiesības piedalīties biedrības sapulcē un valdes sēdē ar klausītāja tiesībām bez balsstiesībām.

5.5.Biedrības biedra kandidātam nav tiesības vēlēt un tikt ievēlētam biedrības pārvaldes institūcijās.

5.6.Biedrības biedra kandidātam nav jāmaksā biedra naudas.

6.nodaļa. Biedrības goda biedri.

6.1.Par biedrības goda biedru var ievēlēt fizisku personu, juridiskas personas vai tiesībspējīgas personālsabiedrības pārstāvi, kas aktīvi atbalstījis biedrības intereses un centienus gan morāli, gan finansiāli.

6.2.Biedrības goda biedrus ievēl valde.

6.3.Biedrības goda biedriem ir tiesības piedalīties biedrības sapulcē un valdes sēdē ar izteikšanās tiesībām bez balsstiesībām.

6.4.Biedrības goda biedram nav tiesības vēlēt un tikt ievēlētam biedrības pārvaldes institūcijās.

6.5.Biedrības goda biedriem nav jāmaksā biedra naudas.

6.6.Biedrības goda biedriem ir pienākums ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.

7.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana.

7.1.Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kurai pieder vai kuras lietošanā ir Porsche automašīna (uzņēmuma transportlīdzeklis, līzingā vai izmantojot citu finanšu instrumentu), iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

7.2.Biedrības Dibinātāji no Biedrības dibināšanas brīža kļūst par tās biedriem.

7.3.Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

7.4.Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

7.5.Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

7.6.Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:

7.6.1.biedrs vairāk kā 3 (trīs) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

7.6.2.biedrs nepilda biedru sapulces un valdes lēmumus;

7.6.3.biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

7.6.4.biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

7.7.Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

8.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

8.1.Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

8.1.1.piedalīties Biedrības pārvaldē,

8.1.2.saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

8.1.3.piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

8.2.Biedrības biedru pienākumi:

8.2.1.ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus,

8.2.2.regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā apmeklēt biedru sapulci,

8.2.3.maksāt biedra naudu līdz katra mēneša desmitajam datumam par tekošo mēnesi,

8.2.4.ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

8.3.Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

8.4.Ja biedrs neievēro ar statūtiem uzliktos pienākumus, valdei ir tiesības biedru izslēgt no biedrības.

9.nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

9.1.Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

9.2.Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

10.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

10.1.Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

10.2.Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.

10.3.Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā- ne vēlāk kā līdz 15.martam.

10.4.Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

10.5.Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

10.6.Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

10.7.Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

10.8.Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

10.9.Visus dokumentus saistībā ar biedru sapulces saukšanu un lēmumu pieņemšanu valde var piegādāt elektroniskā pasta sūtījumā uz biedru norādītajām elektroniskā pasta adresēm.

11.nodaļa. Izpildinstitūcija.

11.1.Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem.

11.2.Par Biedrības valdes locekli nevar būt persona, kura:

1)strādā ar cita zīmola automašīnām vai uzņēmumā, kas izplata auto aksesuārus, vai

2)ir valdes loceklis cita zīmola auto klubā.

11.3.Ja Biedrības valdes loceklis pārkāpj statūtu 11.2.punkta noteikumus, attiecīgais valdes loceklis atsaucams no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas.

11.4.Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

11.5.Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

11.6.Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

11.7.Valdes locekļi tiek ievēlēti uz laiku, kas nav ilgāks par četriem gadiem.

11.8.Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

12.nodaļa. Saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.

12.1.Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz četriem gadiem.

12.2.Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

12.3.Revidents:

12.3.1.veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

12.3.2.dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

12.3.3.izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

12.3.4.sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

12.4.Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

12.5.Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

13.nodaļa. Biedrības līdzekļi.

13.1.Biedrības līdzekļus, kas nepieciešami Biedrības mērķu sasniegšanai, veido:

13.1.1.Biedrības biedru iestāšanās maksas un biedru naudas;

13.1.2.ienākumi no likumā atļautās saimnieciskās darbības, tai skaitā, bet ne tikai, ienākumi no Biedrības organizētiem pasākumiem, Porsche kluba reklāmas materiālu pārdošanas (saskaņā ar Licences līgumu ar Porsche AG);

13.1.3.fizisko un juridisko personu ziedojumiem, mērķziedojumiem, dāvinājumiem, novēlējumiem un humānās palīdzības;

13.1.4.citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīviem aktiem.

13.2.Sadarbība ar sponsoriem, kuri tieši konkurē ar Porsche un tā partneriem, nav atļauta.

14.nodaļa. Biedru nauda.

Biedru naudas apmēru nosaka biedri biedru sapulcē.

Valdes priekšsēdētājs ______________________ /____________/

(paraksts)

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2011. gada 05. augustā

 

 

Chapter 1. Name of the Association

The name of the association is „Latvijas Porsche klubs” (hereinafter referred to as – the Association). Internationally the name of the Association in English „Porsche Club Latvia” is being used.

Chapter 2. Purposes of the Association

2.1. The goals of the Association are the following:

2.1.1. to unite owners and users of Porsche vehicles, as well as supporters for arranging events and activities with condition that only Porsche vehicles are permitted at events and activities;

2.1.2. encourage free information exchange between members of the Association;

2.1.3. inform members of the Association about news and events related to Porsche vehicles;

2.1.4. to participate in thematic exhibitions and informative events;

2.1.5. encourage cooperation with specialized car dealers and services;

2.1.6. outspread information about Porsche vehicles;

2.1.7. encourage cooperation with related organizations worldwide and participate in the organized events of them;

2.1.8. preserve from disappearing unique and antique Porsche vehicles and provide consultations regarding their restoration;

2.1.9. public benefit activities directed towards charity, support of culture, healthy lifestyle and sport activities

2.2. The Association has the right to perform economic activity in the form of complementary activity, which pertains to the maintenance and utilisation of its own property, as well as to perform other economic activity to achieve the purposes of the Association. The income of the Association may be utilised only for the achievement of the purposes specified in the articles of association. Profit obtained from economic activity of the Association may not be divided among the members of the Association.

Chapter 3. Term of Activities of the Association

3.1. The Association is established for indefinite time period.

Chapter 4. Members of the Association

4.1. Any capable natural person who recognizes and respects the purposes of the Association as well as who complies with requirements of the articles of association may enter the Association by submitting written application of the definite form and paying in an entrance fee as well as an annual membership fee.

4.2. Members of the Association undertakes not to pursue the following commercial activities in particular:

4.2.1. trading and selling of Porsche vehicles;

4.2.2. trading and selling of Porsche (vehicle) accessories.

4.3. Members of the Association are prohibited from using the Association for the purpose of personal benefits or commercial advantage.

Chapter 5. Trial Members of the Association

5.1. Any capable natural person who are planning to purchase a Porsche vehicle but do not yet own one may enter the Association as the trial member.

5.2. The trial member of the Association may be elected for the period no longer than 6 (six) month.

5.3. The trial member of the Association shall be elected by the board of directors.

5.4. The trial member of the Association has the right to participate in member`s meetings and board meetings without the right to vote.

5.5. The trial member of the Association has no rights to elect and to be elected in the administrative institutions of the Association.

5.6. The trial member has no duty to pay an annual membership fee.

Chapter 6. Honorary Members of the Association

6.1. A natural person or the representative of legal person or partnership having legal capacity who supported interests and ambition of the Association morally and/or materially may enter the Association as the honorary member.

6.2. The honorary members shall be elected

by the board of directors.

6.3. The honorary member of the Association has the right to participate in member`s meetings and board meetings with the expression rights without the right to vote.

6.4. The honorary member of the Association has no rights to elect and to be elected in the administrative institutions of the Association.

6.5. The honorary member has no duty to pay an annual membership fee.

6.6. The honorary members have the duty to follow the articles of the Association and to execute the decisions of the member`s meeting and board of directors.

Chapter 7. Admission of Members into the Association, Withdrawal and Exclusion

7.1. Any capable natural person who owns a Porsche vehicle or has permanent access to a Porsche vehicle (company car, lease car, on finance), may enter the Association by submitting written application of the definite form. The board of directors of the Association shall define the form of the application and the list of the documents to be attached to it.

7.2. The founders of Association become members of it since the moment of the establishment of Association

7.3. The board of directors shall take the decision on admittance of a member in the Association. The board of directors shall consider the request of the applicant during the closest meeting, however no longer than during three month from the receipt of the requested documents. The applicant him/herself shall be invited to the meeting of the board of directors where the request of the applicant is considered and the floor shall be given to him/her for expression of the opinion. Absence of the applicant is not a challenge for the board of directors for taking the decision. The board of directors shall announce the substantiated decision in written form to the applicant within one week from its taking.

7.4. The applicant may appeal the negative decision in written form against the member`s meeting. If the member`s meeting also rejects the request of the applicant, the applicant is not admitted as a member of the Association and he/she may submit the repeated application no earlier than after expiration of one year period.

7.5. The member may leave the Association in any time informing the board of directors in written from.

7.6. The member may be excluded from the Association by the decision of the board of directors if:

7.6.1. the member more than 3 (three) months has not paid membership fee;

7.6.2. the member does not execute the decisions of the member`s meeting and board of directors;

7.6.3. the member does not execute his/her duties and undertaken liabilities;

7.6.4. the member is carrying out other activities that contradict to the specified in these articles.

7.7. The board of directors shall consider the issue on exclusion of a member from the Association during the closest meeting inviting the excluded member and giving the floor for expression of the opinion. Absence of the excluded member is not a challenge for the board of directors for taking decision. The board of directors shall announce in written form the decision on exclusion of the member from the Association and substantiation for this decision to the excluded member within 5 days from its taking.

Chapter 8. The Rights and Duties of Members

8.1. The members of the Association have the following rights:

8.1.1. to participate in the administration of the Association,

8.1.2. to receive information on the activities of the Association, including to get acquainted with the minutes, decisions and instructions of all the institutions of the Association,

8.1.3. to participate in all events organized by the Association, to submit suggestions on the activities of the Association and their improvement, to defend his/her opinion.

8.2. The members of the Association have the following duties:

8.2.1. to follow the articles of the Association and to execute the decisions of the member`s meeting and board of directors;

8.2.2. regularly, but not less than once per year to participate in member`s meetings;

8.2.3. to pay regularly the membership fee before the deadline of 10th date of the current month;

8.2.4. to support with his/her active collaboration the carrying out of the purposes and tasks of the Association.

8.3. The liabilities of the members may be specified by the decision of the member`s meeting or board of directors. Defining the liabilities of a member that differs from the liabilities of other members the agreement of this member shall be requested.

8.4. The member of the Association can be expelled by the board of directors if he/she do not fulfil his/her obligations defined by the Articles of Association.

Chapter 9. Divisions of the Association

9.1. Territorial and other units of the Association may be established by the decision of the member`s meeting;

9.2. The Regulation of the unit shall regulate the activities, liabilities and duties of the unit, as well as relations with the Association and it shall be adopted by the member`s meeting of the Association.

Chapter 10. Convening of the Members’ Meeting and Taking of Decisions

10.1. The members’ meeting is the superior decision-making body of the Association.

10.2. All the members of the Association shall be authorized to participate in the members’ meeting. The members may participate only in person in the member`s meeting.

10.3. The regular member`s meeting shall be convened once a year – no later than until 31 March.

10.4. The extraordinary member`s meeting may be convened upon the initiative of the board of directors or if it is requested in written form by no less than one tenth of the members of the Association indicating the reason for convocation.

10.5. The member`s meeting shall be convened sending written invitation to each member no later two weeks before the meeting.

10.6. The member`s meeting has decision-making powers if more than a half of the members is participating.

10.7. If the member`s meeting has not decision-making powers due to the lack of quorum, the repeated meeting shall be convened during three weeks that may take decisions notwithstanding the number of the present members, providing that at least two members participate in it.

10.8. The decision of the member`s meeting is taken if more than a half of the present members have voted for it. The decision on the amendments to the articles and termination or continuation of the activities of the Association is taken if more than two thirds of the present members have voted for it.

10.9. All the documents related to convening of members meeting and decision making, the members board can deliver by e-mails to the e-mail addresses by its members

Chapter 11. Executive Institution

11.1. The executive body of the Association is the board of directors which consist of five board members.

11.2. Person who:

1) work for another car brand or a company that provides car accessories, or

2) is member of the board in another car brand club,

may not be a member of the board of directors.

11.3. The member of the board of directors shall be recalled if he/she breaches the clause 11.2 of the articles of the Association.

11.4. The members of the board of directors shall elect from among them the chairman of the board of directors who shall organise the work of the board of directors.

11.5. The board of directors is authorized to resolve all the issues that are not beyond the exclusive competence of the member`s meeting.

11.6. The members of the board of directors are entitled to represent the Association individually.

11.7. The members of the board of directors shall be elected for a period no longer than four years.

11.8. The members of the board of directors execute their duties without remuneration.

Chapter 12. Institution of the audit of business and financial operations

12.1. The auditor who is elected by the member`s meeting for four year period shall conduct the financial and economic control of the Association.

12.2.The auditor of the Association may not be a member of the board of directors.

12.3. The auditor:

12.3.1. shall perform the audit of the property and financial resources of the Association;

12.3.2. shall provide opinion on the budget and annual report of the Association;

12.3.3. shall consider the work of the accounting and documentation of the Association;

12.3.4. shall give recommendations on the improvement of the financial and economic activities of the Association.

12.4.The auditor shall perform the audit in the terms defined by the member`s meeting, however no rarer than once a year.

12.5.The member`s meeting shall approve the annual report of the Association only after receipt of the auditor’s opinion.

Chapter 13. Funds of the Association

13.1.The funds of the Association necessary to achieve the aims of the Association shall consist of the following:

13.1.1.entrance fees and membership fees;

13.1.2.income from business activities which are not prohibited by the law, int.al., profits from events and activities organized by the Association, sales of promotional Porsche club items (in accordance with the Licence Agreement with Porsche AG);

13.1.3.donations and gifts of natural persons and legal entities;

13.1.4.any other income from financial resources which are not prohibited by the law or other legal acts.

13.2.Cooperation with sponsors that are in direct competition with Porsche and its partners is not permitted.

Chapter 14. Membership Fee

The amount of membership fee is defined by members in the member`s meeting.

Chairman of the board of directors

 

______________________ /____________/

(signature)

Adopted on 5th August, 2011 in the member`s meeting